Analiza SWOT

Puncte tari
 • Pentru fiecare an de studiu, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, carti de specialitate, suporturi de curs, caiete de lucru, caiete de practica, fise de evaluare, culegeri de teste , etc.).
 • Standardele de pregatire profesionala sunt compatibile cu cele din U.E.
 • Domeniul şi specializarea şcolii sunt adaptate cu cererea de pe piaţa muncii.
Puncte slabe
 • Nu există CDS
Oportunități
 • Amendamente la planurile de invatamant si la Curriculum
 • Introducerea altor specializari ca de ex. balneofizioterapie si recuperare, farmacie
Amenințări
 • Instabilitatea cadrului legistativ
Puncte tari
 • Personal didactic calificat în proporţie de 100%
 • Ponderea cadrelor didactice cu pregatire psihopedagogica este de 100%
 • Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică si profesionala este de 85 %
 • Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni profesori-profesori etc.)existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 • Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora
 • Atitudinea pozitiva a elevilor fata de procesul instructiv-educativ desfasurat in scoala
 • Participarea cadrelor didactice la procesul de formare continua
 • An de an a crescut numarul de absolventi angajati in tara si strainatate
 • Calitatea instruirii reflectata prin rezultate bune si foarte bune in timpul scolarizarii si la examenele de absolvire
 • Mentinerea taxei de scolarizare la un nivel mediu si fara modificari pe tot parcursul anului scolar
Puncte slabe
 • Slabă motivare a cadrelor didactice datorită salariilor mici
 • Slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe si organizarea lor in alte localitati(grade didactice).
 • Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: folosirea unor metode moderne de predare si evaluare, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.
 • Numar redus de cadre cu norma de baza in scoala ( nici un medic titular)
 • Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor.
Oportunități
 • Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
 • Patrunderea pe piata muncii europene a unui numar din ce in ce mai mare de absolventi ai scolii noastre
 • Oferte generoase de munca pentru absolventi in tari precum Anglia, Germania, Spania, Italia etc.
 • Asocierea scolii la programe nationale si europene de pregatire in domeniu
 • Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, universităţi, DSP. OAMMR
 • Posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
 • Întâlnirile frecvente in afara orei de curs, de câte ori este cazul,între cadrele didactice si elevi ,intre acestia si conducerea scolii.
Amenințări
 • scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionarea, activităţile extracurriculare, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
 • retragerea din activitate a unor cadre didactice, medici, asistenti medicali recunoscuti si apreciati
 • concurenta puternica din partea altor unitati de acelasi profil sau de alte profile din oras si judet, deci nerealizarea planului de scolarizare
 • reorientarea absolventilor de liceu spre domenii mai bine platite
 • instabilitatea legislatiei in sistemul sanitar care duce la inchiderea de unitati sanitare deci la pierderea locurilor de munca
 • Instabilitate economică duce la scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă si deci scaderea atractivitatii pentru domeniul sanitar
 • Nivelul de trai scăzut determină elevii să abandoneze şcoala pentru a se încadra şi a sprijini material familia.
 • Criza sanitara datorita raspandirii infectiei cu covid 19 face ca numarul candidatilor pentru aceasta specializare sa scada
 • Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani ca urmare a scăderii ratei natalităţii
Puncte tari
 • în şcoală exista programe de colaborare si parteneriate
 • Ex. Protocoale de colaborare „Cultura si educatia sanitara a generatiei de maine” cu un numar mare de scoli si licee
 • Protocoale de colaborare cu cabinetele medicale individuale,dispensarele scolare, cu Centrul de ingrijire si Asistenta Olt, cu Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitati,
 • Acord de parteneriat si voluntariat cu Crucea Rosie
 • O foarte buna colaborare cu SJU, DSP, OAMGMR Olt, ISJ
Puncte slabe
 • putine relatii de colaborare cu scoli similare din tara sau strainatate
Oportunități
 • disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, instituţii culturale)
 • interesul liceelor in orientarea si consilierea vocationala a elevilor
 • interesul institutiilor sanitare de stat sau private de a-si recruta forta de munca calificata
 • responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă
 • cresterea preocuparii la toate nivelele in privinta pastrarii starii de sanatate a populatiei
 • parteneriate si programe de colaborare cu comunitatea locala
Amenințări
 • organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate
 • instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
 • slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere
 • imposibilitatea realizarii activitatilor din cauza pandemiei