Metodologia de admitere

Art.1
 1. Admiterea în învatamantul postliceal sanitar în anul școlar 2022/2023 se face pe baza criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal, aprobate prin OMEC nr. 3309/21 02. 2020 pt modificarea Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5346/7.09 2011 , art. 44(8) din Legea edfucatiei nationale nr1/2011 si a prezentei metodologii elaborate de Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila”Slatina, aprobata de Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant.
 2. Admiterea în Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Slatina se face pe locuri cu taxa
 3. Admiterea se organizeaza pentru calificarea asistent medical generalist, curs de zi, pe un numar de 90 locuri
 4. Admiterea se organizeaza in 2 sesiuni:
  1. sesiunea de vara
  2. sesiunea de toamna *conform calendarului, parte integranta a prezentei metodologii(Anexa 1)
 5. In cazul în care nu se ocupa locurile sau se decide suplimentarea locurilor, Consiliul de administratie al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”poate decide organizarea si a altor sesiuni de admitere.
Art.2
Au dreptul să se înscrie la nivelul de învatamant postliceal absolvenții de liceu, cu sau fară diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de inscriere( Anexa nr 2)
 • copie dupa B.I. sau C.I.
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui
 • copie dupa Diploma de Bacalaureat/Certificat de absolvire a liceului sau adeverinta de absolvire a liceului /diploma de Bacalaureat eliberată de unităţile de învăţământ din străinătate, recunoscute sau echivalate conform legii
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • adeverita medicala (de la medicul de familie) din care sa rezulte ca este sănătos clinic și apt pentru profesia de asistent medical generalist.
 • chitanta taxa de inscriere
 • dosar cu şină
TAXA DE ÎNSCRIERE(100 RONI) NU ESTE RETURNABILĂ
Art.3
Pentru respectarea prevederilor in vigoare privind regimul actelor de studii in Romania, toti candidatii, inclusiv candidatele casatorite vor fi inscrisi la concurs cu numele din actele de studiile( cu mentiunea in paranteză casatorit….nume )
Art.4
Înscrierea candidatilor , anul scolar 2022/2023 se face conform calendarului de admitere parte integrantă a prezentei metodologii
Art.5
 1. Se va organiza Panoul admiterii la care vor fi prezentate prin afisare informatii privind structura organizatoriăa a școlii, cifra de scolarizare, lista actelor necesare pentru înscriere, planurile de invătământ, misiunea si viziunea școlii.
 2. Prin mijloace de presă si ale studiourilor de radiodifuziune si televiziune locale, pe site-ul scolii , pe facebook, panouri publicitare din oraș, distributie de pliante, fluturași, afise , etc. vor fi prezentate materiale de popularizare si informare referitoare la scoală.
Art.6
 1. Se va constitui Comisia de admitere alcatuită din:
  1. Președinte: director
  2. Secretar: secretarul scolii
  3. Membri: 2 cadre didactice de specialitate
 2. Comisia de admitere are urmatoarele atributii:
  1. Preşedintele comisiei de admitere:
   • asigură aplicarea metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ;
   • instruieşte membrii comisiei de admitere cu privire la criteriile stabilite in vederea admiterii;
   • coordonează activitatea tuturor persoanelor care au sarcini în organizarea concursului de admitere;
  2. Membrii comisiei şi secretarul comisiei de admitere:
   • afisează metodologie de admitere și calendarul admiterii
   • afişează numărul de locuri aprobate
   • analizează cererile de înscriere şi actele necesare, verifică autenticitatea acestora şi respectarea condiţiilor de înscriere;
   • la sfârşitul etapei de înscriere afişează listele cu candidaţii înscrişi și numarul de locuri ramase(dacă este cazul)
   • centralizează datele
   • afișează listele finale cu elevii admiși
  3. Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe criteriile generale de admitere şi Metodologia elaborată de unitatea de învăţământ.
Art.7
Pentru solutionarea eventualelor contestatii referitoare la autenticitatea actelor depuse la dosar se constituie comisia de contestatii care se compune din:
 • presedinte – sef catedra de stiinte medicale si nursing
 • secretar – secretarul scolii
 • 1 cadru didactic
Art.8
 1. Contestatiile se depun la secretariatul scolii in termen de cel mult 24 ore de la afisarea rezultatelor
 2. Membrii comisiei de contestaţii reevaluează dosarele contestate pe baza criteriilor de admitere
 3. Secretarul comisiei de contestaţie: înregistrează contestaţiile si afişează rezultatul după rezolvarea contestaţiei.
Art.9
 • Afisarea rezultatelor la contestatii in termen de 24 de ore.
 • Intregul personal care va participa la organizarea si desfasurarea admiterii va fi instruit.
Art.10
 • Admiterea se realizează pe bază de dosare si interviuri( Anexa nr. 3) care sa facă posibilă aprecierea obiectivă a capacității de gândire și a aptitudinilor pentru specializarea A.M.G.
 • admiterea se poate desfășura și on-line
Art.11
În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi depăseste numărul locurilor,se va lua în calcul ca și criteriu absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat/ media de absolvire la examenul de bacalaureat / media la obiectele de profil (biologie , chimie ,fizică).
Art.12
 1. La data si ora stabilite , candidatii vor fi introduși în săli în ordine alfabetică, vor primi Chestionare- Interviu pe care vor trebui sa le completeze în scris, sau vor fi intervievați de membrii comisiei.Timpul alocat interviului este de 10 min; Rezultatul interviului nu poate fi contestat.
 2. interviul se poate desfășura și on-line dacă situația epidemiologică nu permite prezența fizică a candidaților
 3. Comisia de admitere va studia si verifica dosarele de înscriere
Art.13
Rezultatele finale vor fi afișate, dupa rezolvarea contestațiilor, la Avizierul școlii și pe site-ul școlii
Art.14
 1. Candidații declarați admiși dobândesc statutul de elev al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, după depunerea , la secretariatul școlii a cererii de înscriere in anul I, in termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor.
 2. Candidații admiși vor semna Contractul de școlarizare pentru anul scolar 2022/2023, cel târziu până la data de 1 octombrie 2022
 3. Elevii anului I care nu se prezinta la școală în cel mult 20 zile de la începerea cursurilor sau în acelaș termen nu înaintează acte pentru justificarea absențelor, sunt declarați neprezentati, deci nu vor fi inscriși în cataloage
 4. Școala va comunica aceasta măsură, în scris, candidaților respectivi, (conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Școlii Postliceale Sanitare ,,Carol Davila’’Slatina, art.17, CAPITOL VI avizat in C.A din data de 10.09 2021
 5. Nerespectarea prevederilor alin. 1 si 2 atrage după sine pierderea locului
Art.15
Președintele și membrii comisiei de admitere și de contestații poartă întreaga responsabilitate pentru desfășurarea admiterii conform prezentei metodologii.
Art.16
Dosarele candidaților, şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere şi de Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor legale.
Art.17
Anexele fac parte din prezenta metodologie