Scoala Postliceala Sanitara

"Carol Davila" Slatina

 

ANALIZA SWOT

 

A. Oferta curriculara                     

PUNCTE TARI

·      Pentru fiecare an de studiu, şcoala dispune de  material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare,  auxiliare curriculare, carti de specialitate, caiete de practica, culegeri de teste , teste grila la toate specialitatile etc.).

·      Standardele de pregatire profesionala sunt compatibile cu cele din U.E.

·      Domeniul şi specializarea şcolii sunt adaptate cu cererea de pe piaţa muncii.

·      Planul de invatamant nou  prevede un numar  mult mai mic de ore  la modulele din Stiintele fundamentale, respectiv pedagogie, psihologie, sociologie, comparativ cu modulele de nursing.

 

PUNCTE SLABE

·      numar  mic de manuale de specialitate la modulele de Nursing 1 si 2 nou introduse

          

OPORTUNITĂŢI

·      Amendamente la planurile de invatamant si la Curriculum

 

AMENINŢĂRI

·      Instabilitatea cadrului legistativ

 

B. Resurse umane

 

PUNCTE TARI

·      personal didactic calificat în proporţie de 100%

·      ponderea cadrelor didactice  cu pregatire psihopedagogica este de  100%

·      ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică si profesionala  este de 85  %

·      relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni profesori-profesori etc.)existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ

·      există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora

·      atitudinea pozitiva a elevilor fata de procesul instructiv-educativ desfasurat in scoala

·      participarea cadrelor didactice la procesul de formare continua in domeniu specialitatii si metodica predarii

·      an de an a crescut numarul de absolventi angajati in tara si strainatate

·      calitatea instruirii reflectata prin rezultate bune si foarte bune in timpul scolarizarii si  la examenele de absolvire

·      mentinerea taxei de scolarizare la un nivel mediu si fara modificari pe tot parcursul anului scolar

 

PUNCTE SLABE

·      slabă motivare a cadrelor didactice  datorită salariilor mici

·      slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe si organizarea lor in alte localitati(grade didactice).

·      conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: folosirea unor metode moderne de predare si evaluare, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.

·      Numar redus de cadre cu norma de baza in scoala ( niciun medic titular)

·      Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor

 

OPORTUNITĂŢI

·      numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună

·      patrunderea pe piata muncii europene a unui numar din ce in ce mai mare de absolventi ai scolii noastre

·      oferte generoase de munca pentru absolventi in tari precum Anglia, Germania, Spania, Italia etc.

·      asocierea scolii la programe nationale si europene de pregatire in domeniu

·      varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.,  universităţi, D.S.P. . O.A.M.G.M. A.M.R.

·      posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice

·      întâlnirile frecvente  in afara orei de curs, de câte ori este cazul,între cadrele didactice si elevi ,intre acestia si conducerea scolii.

 

AMENINŢĂRI

·      scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionarea, activităţile extracurriculare, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)

·      retragerea din activitate a unor cadre didactice, medici,  asistenti medicali recunoscuti si apreciati

·      concurenta puternica din partea altor unitati de acelasi profil sau de alte profile din oras si judet, deci nerealizarea planului de scolarizare

·      reorientarea absolventilor de liceu spre domenii mai bine platite

·      instabilitatea legislatiei in sistemul sanitar care duce la inchiderea de unitati sanitare deci la pierderea locurilor de munca

·      Instabilitate economică duce la  scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă si deci scaderea atractivitatii pentru domeniul sanitar

·      Nivelul de trai scăzut determină elevii să abandoneze şcoala pentru a se încadra şi a sprijini material familia.

·      Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani ca urmare a scăderii ratei natalităţii

 

C.  Resurse materiale şi financiare

 

PUNCTE TARI

·      baza materiala este conform cu standardele de pregatire profesionala

·      starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare

·      existenţa spatiilor scolare dotate corespunzator, laboratoarelor funcţionale pentru anumite module: nursing, informatica

·      numar de calculatoare si leptopuri  in continua crestere

·      şcoala dispune de fonduri băneşti proprii din taxe scolare achitate in temeiul unor contracte de scolarizare ferme cu elevii

·      şcoala are bibliotecă cu peste 1 500 de  volume, carte de specialitate si beletristica

·      Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare: reamenajarea spaţiilor scolare  cu echipamente moderne

 

PUNCTE SLABE

·      lipsa spatiului propriu de functionare

·      spatiu destinat bibliotecii este insuficient

·      Lipsa spatiului propriu pentru alte laboratoare de nursing

·      materialul didactic la unele module  este insuficient

 

OPORTUNITĂŢI

·      posibilitatea antrenării elevilor  în activităţi  de amenajare şi de întreţinere a şcolii

·      sponsorizari

 

AMENINŢĂRI

·      administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente

·      ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente( Computere)

·      situatia materiala precara a cursantilor si deci imposibilitaea achitarii taxelor scolare cu consecinte asupra bugetului

 

D. Relaţiile cu comunitatea

 

PUNCTE TARI

·      în şcoală exista programe de colaborare si parteneriate

·      Ex. Protocoale de colaborare „Cultura si educatia sanitara a generatiei de maine” cu  un numar mare de scoli si licee

·      Protocoale de colaborare cu  cabinetele medicale individuale, dispensarele  scolare, cu   Centrul de ingrijire si Asistenta Olt, cu Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitati, Agentia Antidrog

·      Acord de parteneriat si voluntariat cu Crucea Rosie

·      foarte buna colaborare cu S.J.U. Slatina , D.S.P., I.S.J.,  O.A.M.G.M. A.M.R.

 

 

PUNCTE SLABE

·      nu există legături de parteneriat cu Primăria

·      putine relatii de colaborare cu scoli similare din  tara sau strainatate

 

OPORTUNITĂŢI

·      disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG,  instituţii culturale)

·      interesul liceelor in orientarea si consilierea vocationala a elevilor

·      interesul institutiilor sanitare de stat sau private de a-si recruta forta de munca calificata

·      responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă

·      cresterea preocuparii la toate nivelele in privinta pastrarii starii de sanatate a populatiei

·      parteneriate si programe de colaborare cu comunitatea locala

 

AMENINŢĂRI

·      organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate

·      instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere

·      slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere

 

Din analiza S.W.O.T. se constată că unitatea noastră are puncte forte şi oportunităţile legate de:

 

·      Mentinerea  cererii pentru calificările în domeniul  sanitar 

·      Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.;

·      Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;

·      Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;

·      Dezvoltarea unui parteneriat comunitar la standarde europene;

·      Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;

·      Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev ;

·      Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;

·      Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii

·      Implementarea şi derularea de proiecte cu accesarea de fonduri europene;

·      Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;

·      Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii;

 

 

Procesul de invatamant se desfasoara pe baza Planurilor de invatamant conform   O. M.E.C.T nr. 2713/29. 11. 2007 si OMEN nr.3419/29.03.2018

 

Prin aplicarea acestuia, la sfarsitul ciclului de scolarizare absolventii scolii vor dobandi competentele specifice specializarii si anume:

1.     Administrare tratamentului prescris de medic

2.     Acordarea ingrijirilor in siuatii de urgenta

3.     Supravegherea starii pacientului

4.     Completarea documentelor de evidenta a medicamentelor

5.     Completarea documentelor de evidenta a pacientilor

6.     Masurarea functiilor vitale si vegetative, notarea in foaia de observatie clinica

7.     Asigurarea conditiilor igienico-sanitare generale la locul de munca

8.     Comunicarea cu pacientii

9.     Comunicarea interactiva in cadrul echipei profesionale

10.  Pregatirea si sterilizarea instrumentelor si materialelor

11.  Cunoasterea pregatirii pacientilor si a aparaturii pentru recoltari de produse biologice, explorari functionale si investigatii paraclinice uzuale

12.  Efectuarea explorarilor functionale si investigatiilor paraclinice uzuale

13.  Acordarea de ingrijiri pentru prevenirea complicatiilor in diferite afectiuni

14.  Realizarea educatiei sanitare pentru mentinerea starii de sanatate

15.  Aplicarea normelor de protectie a muncii si normelor PSI

 

Scoala isi propune formarea profesionala a elevilor astfel:

·      prin calitatea generala a predarii si invatarii

·      prin consolidarea pregatirii practice a elevilor atat in scoala in cadrul orelor de instruire practica(L.T.) cat si prin invatamant  clinic desfasurat la S.J.U. Slatina

·      prin pregatirea elevilor pentru integrare socio-comunitara

 

 

 

Viziune


Invata pentru tine si familia ta, pentru cei din jurul tau sa ocrotesti si sa ingrijesti, sa alini si sa vindeci!